De deponeringsplicht, hoe zit het ook al weer?

De wet verplicht bepaalde rechtspersonen om hun jaarrekening op tijd te deponeren bij de KvK. De niet-tijdige deponering kan gevolgen hebben voor de bestuurders van de onderneming. Maar wat zijn die gevolgen nou eigenlijk en hoe kunnen deze worden afgewend? En wat is de uiterste datum voor de deponering van de jaarstukken?

De vaststelling en deponering van de jaarrekening

De jaarrekening dient te worden opgemaakt door het bestuur en vervolgens definitief te worden vastgesteld. Hierbij geldt een aantal termijnen en moet onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties. Schematisch ziet dat er (voor BV’s) als volgt uit:

Deponeren

Schema deponeren

Uit het schema volgen twee verschillende termijnen. De korte termijn van 10 maanden en 8 dagen, die geldt in gevallen waar alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, is door de wetgever ingesteld vanuit een behoefte tot vereenvoudiging. Uit de wetsgeschiedenis volgt niet dat de wetgever ook daadwerkelijk uit was op verkorting van de ‘normale’ termijn van 12 maanden. In de literatuur wordt door sommige schrijvers gesteld dat dat de vennootschap waarin alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, ‘gewoon’ 12 maanden de tijd heeft om de jaarrekening te deponeren of in ieder geval 8 dagen de tijd heeft na vaststelling. Doch wordt deze mening niet door iedereen onderschreven, mede omdat de vereenvoudigde vaststelling ‘externe werking’ zou hebben, waarmee wordt bedoeld dat overschrijding van de korte termijn wel leidt tot de hierna te bespreken gevolgen.

Een echte duidelijke lijn is in de rechtspraak (nog) niet zichtbaar en op dit punt heerst dan ook een bepaalde mate van onzekerheid. Dit is op zijn minst jammer te noemen, temeer omdat het overschrijden van deze termijn betekent dat in beginsel sprake is van wanbeleid binnen de vennootschap. Gaat de vennootschap failliet dan kan dit wanbeleid, zoals hierna zal worden besproken, bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg hebben.

Het is derhalve aan te raden om, in gevallen waarin alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, voor de deponering van de jaarrekening de termijn van 10 maanden en 8 dagen aan te houden zodat hieruit geen wanbeleid kan volgen.

Uiterste datum deponeren jaarrekening

Voor vennootschappen waarin niet alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, geldt dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 op of voor 31 december 2018 dient te zijn gedeponeerd. Voor vennootschappen waarin alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, had de jaarrekening van 2017 op of voor 8 november 2018 gedeponeerd moeten zijn.

Als in het laatste geval, waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de jaarrekening over 2017 nog niet is gedeponeerd, is de termijn overschreden. Wat daarvan de gevolgen zijn wordt in de volgende blog uitgelegd. In ieder geval is het zaak om de stukken zo snel mogelijk alsnog te deponeren.


«MEER WETEN? »