WHOA

 

Herstructureringsdeskundige en Observator

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) in werking getreden. Deze wet vergroot de mogelijkheden om een financiële herstructurering door te voeren. Krachtens het oude regime was het slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk om schuldeisers buiten faillissement of surseance te dwingen met gedeeltelijke betaling van hun vorderingen akkoord te gaan. Onder de WHOA kan een schuldeiser wel worden gedwongen akkoord te gaan met betaling van slechts een deel van de schuld aan die schuldeiser. Zo kan een faillissement van de schuldenaar worden voorkomen.

In grote lijnen komt het er op neer, dat als schuldeisers die twee derde gedeelte van het bedrag van de vorderingen (in een bepaalde klasse van schuldeisers) vertegenwoordigen, vóór een aangeboden akkoord stemmen, de andere schuldeisers (in die klasse) daar ook aan gebonden zijn. Na acceptatie van een akkoord door de schuldeisers dient het door de rechtbank verbindend verklaard te worden. Een aangeboden akkoord moet aan allerlei criteria voldoen, wil het voor homologatie (verbindend-verklaring) in aanmerking komen.

In het kader van de WHOA is de figuur van ‘herstructureringsdeskundige’ in het leven geroepen. De herstructureringsdeskundige wordt aangewezen door de rechtbank en heeft als belangrijkste taak om een akkoord tot stand te brengen, met inachtneming van de belangen van de diverse stakeholders en met toepassing van alle vereisten en voorwaarden.

Naast de herstructureringsdeskundige kent de WHOA de ‘observator’. Deze heeft tot taak toezicht te houden op de totstandkoming van het akkoord met daarbij oog voor de belangen van de schuldeisers. Aanstelling van de observator speelt in het geval de schuldenaar zelf een akkoord voorbereidt. Een observator kan niet tegelijk met een herstructureringsdeskundige zijn aangesteld. Als de rechtbank tijdens de voorbereiding van een akkoord een herstructeringsdeskundige aanstelt, zal zij een aanstelling van de observator daarbij intrekken.

Een belangrijk verschil tussen de observator en de herstructureringsdeskundige is dat de observator vooral toezicht houdt terwijl de herstructureringsdeskundige veel meer uitvoerend bij de totstandkoming van het akkoord betrokken is.

Met ingang van 2021 is de dienstverlening van FrankfortSluis Advocaten uitgebreid met de aanstelling als observator en als herstructureringsdeskundige als bedoeld in de WHOA. Ramon Frankfort volgt momenteel de specialisatieopleiding tot herstructureringsdeskundige aan de Universiteit Leiden (PAO) en verwacht die in maart a.s. af te ronden. Hij heeft daarnaast al vele jaren ervaring als insolventierechtadvocaat en als curator in faillissementen. Ramon Frankfort staat u graag tot dienst in het kader van de WHOA.