Algemene invoering KEI uitgesteld

KEI uitgesteld: planning digitalisering rechtspraak vertraagd

Op 9 januari 2018 heeft de Rechtspraak in een officieel bericht bekend gemaakt dat de invoering van digitale juridische procedures, beter bekend als KEI (Kwaliteit en Innovatie) langer op zich laat wachten. De verwachting was dat in 2018 er in alle civiele handelsvorderingen en ook in meer vreemdelingenzaken digitaal geprocedeerd zou gaan worden. Deze planning is inmiddels van de baan.

Het invoeren van digitale juridische procedures blijkt echter complexer dan aanvankelijk gedacht omdat het een transformatie van de gehele juridische sector betreft. Het gaat niet alleen om de advocatuur, maar ook om deurwaarders, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en diverse bestuursorganen waaronder de Belastingdienst, het UWV, SVB en gemeenten.

Gevolgen vertraging digitalisering rechtspraak

Het gevolg van deze vertraging is dat de invoering meer tijd en geld zal gaan kosten. Eventuele gevolgen voor personeel van de Rechtspraak zijn nog onduidelijk. Sommige personeelsleden zijn door de digitalisering momenteel in een traject gekomen waarin ze begeleid worden naar ander werk. Volgens Rechtspraak.nl: “(d)e precieze planning en voortgang is afhankelijk van de hoeveelheid geld die de Rechtspraak hiervoor krijgt van de minister voor Rechtsbescherming”.

Digitaliseren rechtspraak noodzakelijk

Sinds een aantal jaren is de Rechtspraak gestart met het digitaliseren van juridische procedures. Deze digitalisering is noodzakelijk: het maakt de rechtspraak sneller en duidelijker. Door middel van een digitaal dossier kunnen partijen te allen tijde de status van hun zaak inzien. Op 1 september 2017 is de pilot civiel gestart bij twee rechtbanken in Nederland. De pilot betreft vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging.

De digitalisering van de strafzaken verloopt wel volgens planning. Ook de landelijke invoering van digitalisering in bewindszaken is gestart en zal doorlopen in 2018. Daarnaast wordt op het gebied van het faillissementsrecht, waaronder de faillissementspraktijk van ons kantoor, al een aantal jaren met gewerkt met KEI. Sinds 2014 is er digitaal toezicht op de faillissementen en worden volledige faillissementsdossiers digitaal bijgehouden.

De eerste digitale stappen zijn gezet, maar wanneer KEI uniform gaat gelden in civiele procedures bij alle rechtbanken, is voorlopig nog de vraag. Op www.rechtspraak.nl is een officieel bericht geplaatst over de vertraging, hier vindt u een link naar dit bericht. Tevens is de voortgang in te zien op de website van Rechtspraak.nl via deze rapportage.

Door: Francis ten Broeke


«MEER WETEN? »