Ondernemers, het coronavirus en FrankfortSluis Advocaten

Het virus en de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen treffen de economie en dus de ondernemers ongekend hard. Een belangrijke vraag daarbij is hoe lang de economie “op slot” zal blijven. Vooralsnog tot 6 april a.s., maar het zou heel goed kunnen dat de maatregelen voor een langere periode noodzakelijk zijn.

Vragen

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat ondernemers die in moeilijkheden komen maximaal op steun kunnen rekenen en dat de overheid “diepe zakken heeft”. Zo heeft het kabinet een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingesteld en kunnen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Alles om zoveel mogelijk liquiditeit te behouden. Voor vele ondernemingen zullen deze maatregelen mogelijk niet genoeg blijken te zijn, zodat discontinuïteit en een faillissement op de loer liggen. Er zullen bij ondernemers veel vragen spelen. In deze bijdrage zal ik op twee vragen ingaan:

1. Hoe krijgt u als ondernemer uw facturen betaald en (de keerzijde daarvan)?

2. Wat als u zelf niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen?

Ad 1. Onbetaalde facturen

Voor reeds verzonden facturen of facturen voor lopende opdrachten/leveringen kunt u niet veel anders doen dan de gebruikelijke (incasso) procedure. Wellicht is het goed om daar nog eens uw algemene voorwaarden bij te pakken om te bezien of die mogelijkheden bieden waar u in de praktijk geen gebruik van maakte. Maar als u te maken krijgt met een klant die, gezien de extreme omstandigheden, niet kan betalen is er eigenlijk geen oplossing. Beslag leggen op activa of op een creditsaldo bij een bank zal enige zekerheid geven. Maar er gaat veel tijd overheen voordat een rechter beslist zal hebben over de rechtmatigheid van het beslag en de vordering waarvoor dat is gelegd. Daar komt bij dat ook de rechtbanken met ingang van 17 maart 2020 gesloten zijn.

Bij het aannemen en uiteindelijk factureren van nieuwe opdrachten is er iets meer speelruimte. U kunt bedingen dat er geheel of gedeeltelijk vooruitbetaald moet worden. Bij opdrachten van een substantiële omvang kan als voorwaarde gesteld worden dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de uiteindelijke betaling door middel van een bankgarantie. Wellicht dat deze mogelijkheden al in uw algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Bij dit alles geldt dat er een commerciële afweging moet worden gemaakt: kan/wil de opdrachtgever niet akkoord gaan met vooruitbetaling of een bankgarantie, neem ik de opdracht dan wel of niet aan?

Ad 2. U kunt zelf niet aan uw verplichtingen voldoen

In dat geval dreigt mogelijk voor uw onderneming discontinuïteit en een faillissement. Het virus is ongrijpbaar en de gevolgen ervan ook. Dit maakt dat een beroep op overmacht kans van slagen zal hebben. Ook is er de mogelijkheid de rechter te vragen de inhoud van een overeenkomst die u niet kunt nakomen te wijzigen of de overeenkomst geheel te ontbinden.

Mocht u geconfronteerd worden met een faillissementsaanvraag voor uw onderneming, dan is het navolgende van belang. Hoewel de rechtbanken dus dicht zijn, geldt dit niet voor de afdelingen die aanvragen van faillissementen en surseances van betaling behandelen. Hoe het in de praktijk met zittingen zal gaan is niet duidelijk, wellicht dat daar nog richtlijnen over volgen. Een praktisch advies is om zoveel mogelijk (zakelijke) argumenten te bedenken die de rechter ervan moeten overtuigen de behandeling van de aanvraag aan te houden (uit te stellen) om tijd te winnen. Ik veronderstel dat rechters, gezien de unieke omstandigheden, meer dan anders bereid zijn ruimte in tijd te creëren en de behandeling voor enige weken op te schorten. Dat geeft u wat ruimte om te bezien of en in hoeverre u gebruik kunt maken van de door de overheid geboden voorzieningen.

Een andere mogelijkheid om de behandeling van de faillissementsaanvraag te voorkomen, is het zelf aanvragen van surseance van betaling. Ook als het faillissement al is aangevraagd (maar nog niet behandeld), zal de rechter een later ingediend surseanceverzoek eerst behandelen en de surseance direct (voorlopig) verlenen. Surseance (uitstel van betaling) biedt bescherming tegen (incassomaatregelen van) handelscrediteuren. Niet tegen vorderingen van de belastingdienst, maar op dat punt zal de overheid dus waarschijnlijk voorzieningen treffen. De rechtbank zal een bewindvoerder benoemen die samen met de ondernemer onderzoekt wat de beste overlevingsstrategie is.

Er zullen voor ondernemers zeker veel vragen onbeantwoord blijven. In een andere bijdrage op onze website zal worden ingegaan op de arbeidsrechtelijke aspecten van de coronacrisis. Heeft u over het bovenstaande vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze ondernemingsrecht- en insolventiespecialisten mr. Ramon Frankfort (06 12 92 06 77) en mr. Dick Sluis (06 51 60 94 32).


«MEER WETEN? »