Vakantiedagen, hoe zit dat ook al weer

We zijn alweer bijna drie weken op weg in het nieuwe jaar. Zijn daarmee de vakantiedagen die in 2015 zijn opgebouwd vervallen? En hoe zit dat ook alweer met het vaststellen van vakantiedagen, is dat een bevoegdheid van de werkgever of heeft een werknemer daar ook iets over te zeggen?

Vervaltermijn van vakantiedagen

Er zijn twee ‘soorten’ vakantiedagen; wettelijke en bovenwettelijke. Voor deze verschillende vakantiedagen gelden verschillende vervaltermijnen.

Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die wettelijk zijn voorgeschreven en waar elke werknemer recht op heeft. Het gaat om “vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week”. Concreet heb je bij een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week, recht op vier keer 40 uur (dus 160 uur / 4 weken) vakantie. Bij een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week heb je dus recht op vier keer 32 uur vakantie, et cetera. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin de dagen worden opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die in 2015 zijn opgebouwd, vervallen dus per 1 juli 2016 en de dagen die over 2014 zijn opgebouwd, zijn per 1 juli 2015 vervallen. Van deze vervaltermijn kan in een arbeidsovereenkomst of cao worden afgeweken, zo lang deze afwijking niet ten nadele van de werknemer is.

Op bovenstaande regels zijn een paar uitzonderingen;

  • Wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012, vervallen pas na vijf jaar. Dit in verband met een wijziging in de wetgeving per 1 januari 2012. 2016 is het laatste jaar waarin werknemers nog van deze oude regeling gebruik kunnen maken, voor vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2011.
  • Indien een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de vervaltermijn, komen de dagen pas na vijf jaar te vervallen. Hiervan kan sprake zijn indien een werknemer in verband met de drukte op het werk geen vakantie heeft kunnen opnemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast de wettelijke vakantiedagen, kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen. Dit recht op bovenwettelijke vakantiedagen is geregeld in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Bovenwettelijke dagen die in 2015 zijn opgebouwd, zijn dus per 1 januari 2021 vervallen.

Vaststellen van vakantiedagen

Een werkgever is in beginsel verplicht om vakantie vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. Indien dit niet mogelijk is, moet de werkgever dit binnen twee weken na de schriftelijke aanvraag van de werknemer, schriftelijk laten weten. De werkgever moet hierbij aangeven welke gewichtige redenen er zijn om niet tegemoet te komen aan de wensen van de werknemer. Van een gewichtige reden is sprake indien het inwilligen van het verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden.

Meer weten over vakantiedagen? Bel 023 – 700 97 97 en vraag naar Emma de Boer.


«MEER WETEN? »