Onder vastgoedrecht verstaan wij alle onderdelen van het recht die te maken hebben met onroerende zaken. U kunt hierbij denken aan een conflict rondom de aankoop van uw woning, een strijd over het al dan niet gevestigd zijn van een recht van overpad, een fout van een door u ingeschakelde makelaar of notaris, een verzakking van een woning of bedrijfspand, een twist over de kadastrale erfgrens, enzovoort. Binnen FrankfortSluis Advocaten behandelt mr. Dirk Giltay Veth de vastgoedzaken, waarbij vaak ook zijn expertise op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht goed van pas komt.

    Voorbeelden van enkele recent door hem behandelde zaken op het gebied van vastgoed:

  • zaak waarbij koper van onroerende zaak verzaakt en boete verschuldigd is;
  • geschil inzake verkoop woonschip en bijbehorende onroerende zaken;
  • geschil omtrent erfgrens tussen twee percelen;
  • civielrechtelijke aansprakelijkheid gemeente op grond van schade aan woonhuis + erf als gevolg van onjuist waterbeheer;