WWZ (3): het verlengen van een arbeidsovereenkomst

Waarmee moet een ondernemer rekening houden bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst?

  • Ketenregeling verandert, waardoor een werknemer eerder een contract voor onbepaalde tijd krijgt (per 1 juli 2015).

Toelichting

De ketenregeling in het huidige recht houdt in, dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd twee keer kan worden verlengd (dus maximaal drie contracten voor bepaalde tijd), zolang de totale duur van de drie arbeidsovereenkomsten niet meer is dan drie jaar. Ook is het nu zo dat na een onderbreking tussen twee overeenkomsten van meer dan drie maanden, opnieuw gerekend wordt en er dus weer maximaal drie contracten voor maximaal drie jaar kunnen worden gesloten. Na 1 juli 2015 kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog steeds tweemaal worden verlengd, maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van zes maanden. Het laatste tijdelijke contract wordt dus automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd wanneer dat contract het vierde contract in de keten is óf wanneer de totale duur van de tijdelijke contracten meer dan twee jaar bedraagt.

  • Aanzeggingsplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit geldt niet alleen bij de eerste arbeidsovereenkomst maar ook bij verlengingen van deze arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, vandaar dat dit onderwerp zowel onder WWZ (2) als hier wordt genoemd.

Toelichting

Er is een aanzeggingsplicht bij arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer. De aanzeggingsplicht houdt in dat de werkgever uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moeten laten weten of deze wel of niet wordt verlengd. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten zal hij ook moeten laten weten onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Aan het niet nakomen van de aanzeggingsplicht zijn (financiële) consequenties voor de werkgever verbonden. Als de werkgever niet voldoet aan deze aanzeggingsplicht, dan is hij een vergoeding verschuldigd aan de werknemer ter hoogte van één bruto maandsalaris. Als de aanzegging te laat is, heeft de werknemer recht op een vergoeding naar rato. Heeft de werkgever wel schriftelijk aangegeven dat hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, maar wordt niet vermeld onder welke voorwaarden, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd (maar maximaal voor een jaar) onder de ‘oude’ voorwaarden.

Emma de Boer


«MEER WETEN? »